សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី46 នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី៣០ ​​ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤)
 Untitled Document