ទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូបង្ការអំពើពុករលួយខេត្ត ជាំងស៊ូនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅព្រះរាជាណា ចក្រកម្ពុជា
 Untitled Document