សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន អ្នកសង្កេតការណ៍មួយរូប (ឈ្មោះ នូ សុវណ្ណារ៉ា) មកពីអង្គការគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ដ បានបំពានលើសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការងារសង្កេតការណ៍ប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំ២០១៣-២០១៤ របស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
 Untitled Document