ករណីស្រាយបំភ្លឺបញ្ហា និងពាក្យបណ្ដឹងអំពីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការជំរិតទាប្រាក់ ពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឯកជនចូលរួមដេញថ្លៃនៅ ក្នុងខេត្តព្រះវិហារ
 Untitled Document