សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី៤១ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.)
 Untitled Document