សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីកិច្ចប្រជុំបន្ស៊ីផែនការសកម្មភាព ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ លើការងាររៀបចំប្រឡង និងសង្កេតការណ៍ដំណើរការប្រឡងសញ្ញាបត្រ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំ២០១៣-២០១៤
 Untitled Document