សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី កិច្ចប្រជុំលើកទី ៤០ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ(ក.ជ.ប.ព) (ថ្ងៃចន្ទ ទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤)
 Untitled Document