សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន អ.ប.ព. បានទទួលលិខិតស្ដីពី សំណើមេត្តាបកស្រាយបំភ្លឺករណីប្រាក់បៀវត្ស និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភមន្ត្រីនៅអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជា
 Untitled Document