សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ៣៩ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព) (ថ្ងៃចន្ទ ទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤)
 Untitled Document