អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីចិត្តវិទ្យា ជូនមន្ត្រីរាជការក្រោមឱវាទ នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤
 Untitled Document