សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការអនុវត្ដតួនាទីភារកិច្ច របស់ ឯកឧត្ដម ហោ សុធន អគ្គលេខាធិការ នៃក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
 Untitled Document