គណៈប្រតិភូអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា” រយៈពេល០៧ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៨-១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីក្រុងប៉េងកាំង នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ។
 Untitled Document