ការិយាល័យការបរទេស នៃរដ្ឋបាលខេត្តយូណាន បានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណជូនមក អ.ប.ព. ចំពោះការទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូគណៈអធិការកិច្ចវិន័យបក្សកុម្មយនិស្តចិន និងគណៈត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរដ្ឋចិន ខេត្តយូណាន នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន កាលពីថ្ងៃ ១៣-១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
 Untitled Document