ដីកា ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តកម្រៃសេវាគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹងទីប្រជុំជន របស់រដ្ឋបាលក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។
 Untitled Document