សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការត្រៀមចូលរួមសិក្ខាសាលាអនឡាញរបស់ IAACA ស្តីពីការចូលរួមរបស់យុវជនប្រកបដោយអត្ថន័យ "ការបណ្តុះបណ្តាល និងពង្រឹងអ្នកដឹកនាពេលអនាគតរបស់យើង ក្នុងការងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយ÷ បទពិសោធន៍ពីអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យ" នៅថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤។
 Untitled Document