សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលចូលរួមសង្កេតការណ៍ ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សសារការី ជំនាន់ទី៤ ចំនួន ៥០រូប ឱ្យចូលរៀន នៅបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២៤-២០២៦ សម័យប្រឡងថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤។
 Untitled Document