មន្ត្រីរាជការ នៃអ.ប.ព. ចំនួន ១០០រូប បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងថែរក្សាទុកដាក់ឯកសារ។
 Untitled Document