សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលការចូលរួមសង្កេតការណ៍ ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន សម្រាប់បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។
 Untitled Document