ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានរបស់ IAACA ក្រោមចំណងជើងថា "សន្និសីទ ICAC លើកទី៨ និងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ IAACA លើកទី១១÷ ការកសាងផ្លូវថ្មីមួយ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ"
 Untitled Document