សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលការចូលរួមសង្កេតការណ៍ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ ចំនួន ៩៩ នាក់ ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុង ក្របខណ្ឌក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ សម័យប្រឡង ០៤ មីនា ២០២៤។
 Untitled Document