សេចក្តីជូនដំណឹងរួម រវាងប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា និង អគ្គនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ។
 Untitled Document