សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលសន្និសីទថ្នាក់តំបន់ ដើម្បីតាមដានការអនុវត្តអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (UNCAC) នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ដល់២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។
 Untitled Document