សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីលទ្ធផលសង្កេតការណ៍ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សចៅក្រម និងសិស្សព្រះរាជអាជ្ញា ជំនាន់ទី១២ សម័យប្រឡង ១៦-១៧ ធ្នូ ២០២៣ ចំនួនសិស្សដែលត្រូវជ្រើសរើស ៥០ រូប នៃបេក្ខជនសរុប ៦២៣ រូប មណ្ឌលប្រឡងបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា ប្រកាសលទ្ធផលស្ថាពរថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤។
 Untitled Document