លិខិតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លេខ ០៦៨ សហវ.ប្រក.អងច ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការផាកពិន័យចំពោះបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើស​នឹងបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីផ្លូវថ្នល់។
 Untitled Document