លិខិតរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍លេខ ០២១ ឧវបន.វវបន.សសរ ស្ដីពីសេចក្តីសម្រេច ការបង្កើតច្រកចេញចូលតែមួយ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។
 Untitled Document