ដីកា ស្តីពីការលើកលែងការបង់ថ្លៃសេវាលើការបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្នមធ្យម សិក្សាបឋមភូមិ វិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាថ្នាក់ទី១២ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ របស់រដ្ឋបាលស្រុកអូររាំងឪ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។
 Untitled Document