ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌របស់ IAACA   ស្តីពី "ការផ្សាភ្ជាប់បុគ្គលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៃអាជ្ញាធរសុចរិតភាព ការបង្ការ និងការប្រយុទ្ធប្រឹងអំពើពុករលួយនៃព្រះរាជាណាចក្រម៉ារ៉ុក (INPPLC) ជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពសមូហភាព ដើម្បីពង្រឹងតួនាទីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឹងអំពើពុករលួយ" ។
 Untitled Document