គណៈប្រតិភូនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងអនុវេទិកាផ្លូវសូត្រសស្អាត នៃវេទិកាផ្លូវមួយខ្សែក្រវាត់មួយ លើកទី៣ ថ្ងៃទី ១៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ ទីកុ្រងប៉េកាំង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។
 Untitled Document