អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល “ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ពាក់ព័ន្ធការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ” ឥតបង់ថ្លៃ ។
 Untitled Document