សេក្ដីជូនដំណឹង អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ហៅកាត់ថា អ.ប.ព. បានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី «កិច្ចការរដ្ឋបាល» ជូនមន្រ្តីរាជការ នៃ អ.ប.ព. ចំនួន ១០០ រូប នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣
 Untitled Document