សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលនៃសន្និសីទសម្របសម្រួលលើកទី១៥ សម្រាប់សហគមន៍នយោបាយ-សន្តិសុខអាស៊ាន លេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន ទីក្រុងហ្សាកាតា សាធារណៈរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី តាមរយៈសន្និសីទវីដេអូ ។
 Untitled Document