សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី២១ អាណត្តិទី៣ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ ឯកឧត្តម តុប សំ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣។
 Untitled Document