សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី គណៈប្រតិភូនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំទូទៅលើកទី១២ របស់សមាគមអន្តរជាតិនៃអាជ្ញាធរប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (IAACA) ថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ តាមរយៈប្រព័ន្ធអនទ្បាញ។
 Untitled Document