សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលចូលរួមសង្កេតការណ៍ប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០២២ សម័យប្រឡង ១៩-២០ វិច្ឆិកា ២០២២ នៅមណ្ឌលប្រឡង៖
១) វិទ្យាល័យបាក់ទូក
២) សាលាបឋមសិក្សាបាក់ទូក
៣) សាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល និង
៤) សាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត
 Untitled Document