ព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន-ផេក លើកទី ១៨ ថ្ងៃទី២២-២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នៅសណ្ឋារគារ Hyatt Regency ភ្នំពេញ
 Untitled Document