សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយអាស៊ាន ឬអាស៊ានផេក (ASEAN-PAC) លើកទី ១៨ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចកកម្ពុជា ថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ។
 Untitled Document