សេចក្តីជូនដំណឹង មន្ត្រីរាជការ នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ចំនួន ២១រូប បានចូលរួមសិក្ខាសាលា ស្តីពី “ការប្រមូលភស្តុតាងសម្រាប់ការងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅប្រទេសកម្ពុជា"
 Untitled Document