សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីគណៈប្រតិភូនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ព) ដឹកនាំ ដោយ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត អ៊ន បញ្ហា ឧបការី អ.ប.ព. អបដោយ កញ្ញា សា ពីលី មន្ត្រីការិយាល័យអន្តរជាតិ នឹងចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី១១ នៃសន្និបាតភាគីបណ្ឌិត្យសភាប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិ (IACA) នៅថ្ងៃ ទី ២៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ នៅទីក្រុងវីយ៉េន ប្រទេសអូទ្រីស ។
 Untitled Document