សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំលើកទី២ នៃក្រុមការងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ក្រុមប្រទេស G20 (G20 ACWG) នៅកោះបាលី ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ។
 Untitled Document