សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល សម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ (ឆ្នាំ២០២២)
 Untitled Document