សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលចូលរួមសង្កេតការណ៍ដំណើរការប្រឡង​ជ្រើសរើសមន្រ្ដីរាជការស៊ីវិលក្របខ័ណ្ឌឱ្យចូលបម្រើការក្នុង​ក្រសួងកិច្ចការនារី ឆ្នាំ២០២១ សម័យប្រឡង ១៤ វិច្ឆិកា ២០២១ ចំនួនក្របខ័ណ្ឌជ្រើសរើស ២០រូប នៃបេក្ខជនសរុបចំនួន ៣៦៨រូប មណ្ឌលប្រឡង៖ វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ ។
 Untitled Document