សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលចូលរួមសង្កេតការណ៍ក្នុងដំណើរការប្រឡង​ជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្រ្ដីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ សម័យប្រឡង ១២ វិច្ឆិកា ២០២១ ចំនួនក្របខ័ណ្ឌជ្រើសរើស ១៨រូប នៃបេក្ខជនសរុបចំនួន ៥៨៣រូប មណ្ឌលប្រឡង៖ វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុមៈ
 Untitled Document