សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការក្រើនរំលឹកការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ។ NEW
 Untitled Document