កម្មវិធីការងារអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការប្រឡង​សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ២៧ ធ្នូ ២០២១ ។
 Untitled Document