លិខិតស្នើផ្សព្វផ្សាយដល់ គណៈមេប្រយោគ គណៈកម្មការប្រឡងនានា និងភាគីពាក់ព័ន្ធ​ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ២៧ ធ្នូ ២០២១ អំពីគំរូអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្រ្ដី​រាជការអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ប្រើប្រាស់ចូលរួមក្នុងដំណើរការប្រឡង ។
 Untitled Document