សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីដំណើរការដឹកប្រធានវិញ្ញាសាទៅកាន់រាជធានី ខេត្ត សម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ២៧ ធ្នូ ២០២១
 Untitled Document