វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី "ការគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើលទ្ធផល (Result Based Management) តាមរយៈកម្មវិធី Zoom"
 Untitled Document