លទ្ធផលប្រឡងប្រជែងចូល​បម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៃអង្គភាពប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ (អ.ប.ព. ) ឆ្នាំ២០២១ កាលបរិច្ឆេទប្រឡង ២៩-៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP) ។
 Untitled Document