លទ្ធផលសម័យ​ប្រជុំលើកទី១០ នៃសន្និបាតភាគីបណ្ឌិត្យសភាប្រឆាំង​អំពើពុករលួយអន្តរជាតិ ។
 Untitled Document