ស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​អាស៊ាននឹងបើកកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំលើកទី១៧ តាមរយៈសន្និសីទវីដេអូ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ។
 Untitled Document